II/145 Radešov – Kašperské Hory

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/145 v délce 3,19 km. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Stavební úpravou silnice II/145 se zlepšila bezpečnost silničního provozu (nový kryt komunikace, nové vodorovné dopravní značení a směrovací sloupky). Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a odstranil negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou např. bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost, bezprašnost a komfort silničního provozu. Důvodem stavby byl nevyhovující stav povrchu stávající silnice. Stavebními úpravami komunikace došlo ke zlepšení bezpečnosti provozu. Realizací stavby nedošlo ke zvýšení dopravní intenzity na komunikacích. Ke zlepšení bezpečnosti dále přispívá důsledné oddělení jízdních pruhů vozovky od štěrkové krajnice včetně nutných lokálních oprav. Lokální opravy spočívaly v provedení rozšiřovací rýhy pro zesílení okrajů vozovky. Úpravou výškového řešení silnice v minimálně nutném rozsahu a příčných sklonů vozovky se urychlil odtok dešťové vody.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz