Projekty dopravní infrastruktury

Vítejte na webových stránkách www.silnice-rop.cz, kde jsou prezentovány projekty dopravní infrastruktury podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Plzeňském kraji.

Doporučujeme: www.europa.eu

Projekty rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd a budování nových úseků těchto komunikací jsou podporovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 1 prioritní osy – Dostupnost center, 1.1 oblasti podpory – Modernizace regionální silniční sítě.

Cílem projektů je:

  • napojení regionu na nadřazenou silniční síť
  • zlepšení dostupnosti rozvojových území a ploch
  • napojení venkovských regionů na centra
  • zlepšení dostupnosti hraničních přechodů
  • snížení negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo z hlediska bezpečnosti, emisí či hluku

Rámcové programy

Program IROP

Stručný popis programu

Program ROP

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje.

CÍL 3

Rámcový program cíl 3

Nejnovější projekty

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek

Cílem projektu je rekonstrukce 5,24 km dlouhého úseku silnice II/198. Zlepší se tak napojení Tachova a přilehlé části okresu na nadřazenou silniční síť (dálnice D5) a zvýší se komfort života stálých obyvatel v dotčené lokalitě.

Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 se v současné době vyznačuje špatným stavebně technickým stavem, nedostatečnou zatížitelností a nevyhovujícími šířkovými parametry, což jsou hlavní důvody pro realizaci celkové rekonstrukce mostu.

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

Projekt řeší dokončení novostavby obchvatu Rokycany – Hrádek a navazuje na stavbu prvního úseku realizovanou v letech 2012 až 2013