II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov – úsek A

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/169 (II/145) v délce 1 170 m, přemístění autobusových zastávek z prostoru křižovatky silnic II/169 a II/145 do prostoru konce obce , úprava křižovatky silnice II/169 a II/145, stabilizace pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice, a dále pak zajištění skalních stěn a svahů. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace Provedeno bylo též doplnění a úprava vodorovného i svislého dopravního značení. Součástí rekonstrukce byla úprava nevyhovující křižovatky silnic II/169 a II/145 a tím odstranění bodové závady. V rámci stavby byly společně s investorem obcí Dlouhá Ves doplněny chodníky u přemístěných autobusových zastávek a místo pro přecházení. V úseku v autobusových zastávek došlo k výstavbě dešťového kanalizačního řadu tak aby bylo zajištěno odvodnění komunikace. Realizovaná úprava komunikace II/169 (II/145) zvýšila bezpečnost a plynulost provozu, zejména v oblasti křižovatky silnic II/169 a II/145 (Hartmanický most) výrazným zlepšením rozhledových poměrů. V křižovatce silnic II/169 a II/145 byly zlepšeny rozhledové poměry odpovídající vn=70km/h. Na konci obce Dlouhá Ves byly zřízeny autobusové zálivy vybavené potřebnými chodníky, čímž došlo k výraznému zvýšení komfortu cestujících, ale i ke zvýšení bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší napojení na nadřazenou silniční síť.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz
 

 

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920