Most ev.č. 18027 – 2 Předenice

Cílem projektu byla rekonstrukce komunikace III/18027 a mostu III/18027–2 přes řeku Úhlavu v obci Předenice. Bylo provedeno sanování konstrukce a spodní stavby a dosažení uspokojivé zatížitelnosti mostu. Současně šířkové uspořádání na mostě navazuje na průtah Předenicemi. Byla provedena demolice stávajících úložných prahů a křídel, výměna přechodové oblasti za netlačivý materiál (výplňový a drenážní beton). Původní most se nacházel ve špatném stavebním stavu. Rovněž zatížitelnost zjištěna přepočtem byla nedostatečná. Cílem bylo, kromě sanování konstrukce a spodní stavby, dosáhnout uspokojivé zatížitelnosti mostu. Vzhledem k rozsahu prací nebyla rekonstrukce a zřízení komunikace na předpolích mostu řešena samostatným stavebním objektem ale byla součástí stavebního objektu rekonstrukce mostu. Cílem projektu byla rekonstrukce 63 m komunikace III. třídy III/18027 a odstranění 1 bodové závady v podobě rekonstrukce mostu III/18027–2. Výstavbou došlo k odstranění naprosto nevyhovujícího stavu mostního objektů, zpřehlednění celého úseku, zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení únosnosti mostu. Též se zvýšila kvalita života obyvatel obce. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele obce Předenice. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu pomocí snížení hladiny hluku, vibrací a množství emisí stávající dopravy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415
 

 

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615