Most ev. č. 193-015 za obcí Trpísty – rekonstrukce

Projekt řeší rekonstrukci a výstavbu nové konstrukce mostu ev. č. 193 – 012 za obcí Trpísty, přes který vede silnice II/193. Došlo ke zlepšení technických a bezpečnostních parametrů mostu, který je tahem regionálního významu a  je silně dopravně zatížena s akcentem na podnikatelský ruch, ale i na turistický ruch.

Na rekonstruovaném úseku silnice, respektive na rekonstruovaném mostu došlo k navýšení únosnosti stávající vozovky, výstavbě nového mostu ev. č. 193 – 012 na místě stávajícího, položení nové obrusné a ložné vrstvy na mostě ev. č. 193 – 012. Součástí stavby je také napojení místní komunikace, vodorovné a svislé dopravní značení a vegetační úpravy.

Byl splněn hlavní cíl projektu – zlepšení dopravně-technických, dopravně-bezpečnostních parametrů úseku komunikace II/193 vedoucí přes most za obcí Trpísty, zvýšení únosnosti komunikace, úpravě výškového vedení, šířkového uspořádání a zatížitelnosti mostu ev. č. 193 – 012.

Jedná se o komunikaci regionálního významu s vysokou intenzitou dopravy, zařazenou do Prioritní regionální silniční sítě Plzeňského kraje a Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje. Projekt se dále zaměřuje na snížení negativních dopadů provozu na uvedené komunikaci na životní prostředí a obyvatele obce Trpísty a Stříbrského regionu.

Projekt přispěl k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení napojení spádového území na sekundární uzel.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504