Přeložka silnice II/184 – Obchvat Hájek

Předmětem projektu byla výstavba 930,5 metrů dlouhého úseku silnice II/184 v extravilánu obce Hájek. Dále byly odstraněny dvě bodové závady, které zvyšovaly bezpečnostní riziko řešeného úseku. Jednalo se o zcela nevyhovující a konfliktní řešení dopravní situace v podobě střetů dopravy a chodců v obci z důvodů zúžení vozovky zástavbou. Šlo o problém zejména kamionové dopravy na tranzitní komunikaci vedoucí k hraničnímu přechodu Všeruby se SRN. Kamiony zde projížděly těsně u zdí obytných domů. Vzhledem k intenzitě dopravy a také z důvodů napojení a nedostatečných rozhledových poměrů projekt řešil dvě křižovatky s MK. Chodníky v obci neexistovaly, pěší provoz byl veden po stávající vozovce neodděleně od silničního provozu. Důvody přeložení komunikace tedy byly vyvolány především potřebou zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti pohybu chodců a snížením hlukové zátěže. Jediným možným řešením bylo odklonění tranzitní dopravy z obce. Výstavbou přeložky došlo ke zkrácení doby průjezdu, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy. Též se zlepšila bezpečnostní situace nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele obce Hájek. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady díky snížení hladiny hluku, vibrací a množství emisí stávající dopravy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415