Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák

Předmětem projektu bylo vybudování přeložky silnice II/190 o délce 963 metrů a stavba nového železničního mostu s vyhovující podjezdnou výškou. Začátek trasy přeložky je 230 metrů před stávajícím železničním mostem ve směru ze Železné Rudy na Špičák a konec trasy v blízkosti penzionu „Jezerka“. Hlavním smyslem projektu je kvalitnější dopravní napojení oblasti Špičáku – Železné Rudy na nadřazenou silniční síť I. třídy (silnice I/27), celkové zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu pěších v atraktivní rekreační lokalitě. Stavba umožnila propojení silnic II/191 a I/27, což mj. znamená, že v jedné z turisticky nejvytíženějších části Šumavy je nově umožněno autobusové propojení Nýrska, Hojsovy Stráže, Špičáku a Železné Rudy. Bývalá komunikace je využívána v kategorii místní komunikace jako přístup k obytné zóně. Projektovou dokumentaci začala v roce 2003 zpracovávat firma Pontex s.r.o. V roce 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2008 bylo na akci vydáno stavební povolení. V zadávacím řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma SDS EXMOST Brno. Přeložka silnice je realizována v kategorii S 7,5/50 a most rozepřený deskový železobetonový se zabetonovanými ocelovými nosníky s plošným založením na roznášecím polštáři. Odvodnění komunikace je zajištěno přes nezpevněnou krajnici do silničních příkopů, které jsou vyústěny přes propustky v místech současných vodotečí. Nový železniční most nahradil stávající most, který nevyhovoval zejména z hlediska podjezdné výšky, šířkového uspořádání a rozhledových poměrů. Tato stavba byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU a z rozpočtu Plzeňského kraje. Akce je zahrnuta v rámci ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose Dostupnost center a oblasti podpory Modernizace regionální silniční sítě. Předfinancování dotace z EU bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na realizaci této stavby byly ve výši 84 010 239 Kč.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418