Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn – Vidice, 2. úsek

Projekt měl za cíl rekonstrukci 3 345,17 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/200. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Po položení krytu vozovky byly ve stávající šířce dosypány a zpevněny krajnice frézovanou drtí. V místech nevyhovující hloubky bylo provedeno prohloubení a pročištění silničních příkopů. Plánováno bylo též doplnění a úprava vodorovného i svislého dopravního značení. Dále předkládaný projekt řešil rekonstrukci jednoho propustku pod komunikací II/200. Objekt byl ve špatném technickém stavu a hrozilo zřícení a propadnutí vozovky, což by znemožnilo provoz na předmětné komunikaci. Účelem stavby bylo především odstranění hrubých dopravních závad. Sledován tím byl hlavně podstatný nárůst bezpečnosti silniční dopravy. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415