Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 1. úsek

Předmětem projektu byla rekonstrukce 4 208,2 m dlouhého úseku regionální komunikace II/198, která je součástí krajské vybrané silniční sítě. V uvažovaném úseku představuje důležitou a dopravně silně zatíženou spojnici s dálnicí D5. Intenzita dopravy podle sčítání dopravy z roku 2005 v daném úseku činí 462 těžkých nákladních vozidel/24 hod., celkem 2 797 vozidel/24 hod. Projekt řešil dlouhodobě špatný technický stav předmětné komunikace. Díky rekonstrukci došlo k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž oprava propustků, povrchová úprava všech navazujících rozjezdů křižovatek a sjezdů na lesní cesty, která byla nezbytná k odstranění výškové diference vzniklé navýšením nivelety komunikace. Lepší komfort jízdy a zkrácení doby průjezdu přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace provozu vozidel. Rekonstrukce uvažované komunikace usnadňuje pohyb obyvatel okresního města Tachov na dálnici D5, umožňuje místním obyvatelům pracujícím v zahraničí přístup k hraničnímu přechodu Rozvadov. Stavba byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU a z rozpočtu Plzeňského kraje. Akce je zahrnuta v rámci ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose „Dostupnost center“ a oblasti podpory „Modernizace regionální silniční sítě“. Výše celkových nákladů této stavby činila 41 milionů Kč.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418