Rekonstrukce silnice II/605 Bor – Velké Dvorce

Úseky komunikace v intravilánu měst a obcí nebyly předmětem tohoto projektu. Projekt měl za cíl rekonstrukci 5 387,35 m dlouhého úseku komunikace I II. třídy II/605. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Součástí stavby byla rovněž povrchová úprava všech navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek, která je nezbytná k odstranění výškové diference vzniklé navýšením nivelety komunikace. Provedeno bylo též doplnění a úprava vodorovného i svislého dopravního značení. Lepší komfort jízdy a zkrácení doby průjezdu přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace provozu vozidel. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnilaí lepší přístup na dálnici D5, dále pak na hraniční přechod Rozvadov a dále do měst Bor a Přimda. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418