Silnice II/189 Klenčí pod Čerchovem-Lísková, rek. průtahu Lísková

Projekt „II/189 Klenčí pod Čerchovem – Lísková, rekonstrukce průtahu Lísková“ se týká modernizace dvou úseků silnice II/189. První úsek v celkové délce 8 876 m začíná od hranice městyse Klenčí po Čerchovem a končí na začátku odbočovacího pruhu křižovatky se silnicí III/19514 (katastr obce Nemanice). Druhý úsek se nachází mezi křižovatkou se silnicí III/19514 a hraničním přechodem Lísková/Höll. Délka tohoto úseku činí 0,599 km a leží v katastru obce Nemanice (část Lísková). Celková délka obou úseků tak činí 9 470 m zrekonstruované komunikace II. třídy. Projekt přispěl ke zkvalitnění dopravy, k ekologičtějšímu provozu, ke zvýšení bezpečnosti v daném úseku a lepší dostupnosti hraničního přechodu se Spolkovou republikou Německo Lísková. Díky rekonstrukci došlo k odstranění celkem 8 bodových závad, ke zkrácení doby průjezdu a zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Bc. Robert Zelenka,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415